Αντιδήμαρχοι Νέας Σμύρνης - Ορισμός - Αρμοδιότητες & Συμμετοχή τους σε Επιτροπές

Ακολουθεί η απόφαση Δημάρχου Νέας Σμύρνης όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 14/1/2022

Α. Τροποποιούμε ως προς τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων τη με αριθμ. 20897/1-9-2021 (ΑΔΑ: 61ΛΙΩΚ3-8ΑΑ) Απόφαση Δημάρχου, την συμπληρώνουμε με τον ορισμό ενός άμισθου Αντιδημάρχου και ορίζουμε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως εξής:

1. κ. Ευστάθιο Κούπα Αντιδήμαρχο Οικονομικών

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του Προϋπολογισμού, των Προμηθειών, των Προσόδων, των Δημοπρασιών και του Ταμείου. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

2. κ. Πέτρο Κουκά Αντιδήμαρχο Αστικού Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της υπηρεσίας που μεριμνά και φροντίζει για το Αστικό Πράσινο της Πόλης περιλαμβανομένου του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα στις πλατείες και στα διαζώματα καθώς επίσης και για τον αστικό εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στους χώρους αυτούς. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία για την πόλη, τη μέριμνα για τις μελέτες αυτής και τη συμμετοχή στα αρμόδια όργανα. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

3. κ. Γεώργιο Κρικρή Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Κυκλικής Οικονομίας

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα της Αποκομιδής των Απορριμμάτων και των Ανακυκλώσιμων Υλικών, και την Διαχείριση και Συντήρηση των Οχημάτων και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία και την διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην Δημοτική Συγκοινωνία, και ευρύτερα αρμοδιότητες για τα θέματα και τις ενέργειες που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, όπως και τα ζητήματα που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη και στις δράσεις κυκλικής οικονομίας του Δήμου. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

4. κ. Διονύσιο Κονιδάρη Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών & Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Αθλητική Πολιτική, τις Αθλητικές Υποδομές, τα Προγράμματα Αθλητικής Ανάπτυξης και την υλοποίηση των συναφών δράσεων του Δήμου. Επίσης μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για τα θέματα των Παιδικών Χαρών της Πόλης, και του Ελέγχου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

5. κ. Αλέξανδρο Ζαβό Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης του Τμήματος Μηχανογράφησης, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής. Επίσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στα τεχνικά έργα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των οδών και των κοινόχρηστων χώρων, όπως και της οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας δόμησης και της ψηφιοποίησης του πολεοδομικού αρχείου της πόλης. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στα μεγάλα έργα της πόλης και της χρηματοδότησης αυτών, όπως και η η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

6. κ. Παναγιώτη Γιατζίδη Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, των κοινωνικών δομών και των συναφών δράσεων κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης όπως και των θεμάτων που αφορούν στην προαγωγή της υγείας των πολιτών περιλαμβανομένου του ΚΕΠ Υγείας και της συμμετοχής της πόλης στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και η ευθύνη του συντονισμού των δράσεων κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από κοινού με τα ΝΠΔΔ του Δήμου. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

7. κ. Πολύδωρο Συρίγο Αντιδήμαρχο Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα και τα Προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από τον Δήμο, των θεμάτων της Σχολικής Παιδείας και της υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών, όπως και της μέριμνας για τα θέματα των Σχολικών Υποδομών. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεις Παιδείας, όπως και την εποπτεία για τα θέματα που αφορούν την περιοχή της Άνω Νέας Σμύρνης. Επίσης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και την παρακολούθηση της χρηματοδότησής τους και την οργάνωση και λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

8. κ. Τσιάπη Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Δημοτικής Περιουσίας

Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στον Δήμο μας, την συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και κάθε άλλο Φορέα Επιχειρηματικό, όπως και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου OPEN MALL στην Νέα Σμύρνη και η συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών. Επιπρόσθετα, του μεταβιβάζεται η εποπτεία της υπηρεσίας για τα θέματα της Δημοτικής Περιουσίας και η συνεργασία του Δήμου με το Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα. Επίσης, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

Β. Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι έξι (6) λαμβάνουν αντιμισθία, ενώ οι δύο (2) ο κ. Πολύδωρος Συρίγος και ο κ. Τσιάπης Παναγιώτης είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019.

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Η θητεία των Αντιδημάρχων έχει ήδη ορισθεί με την με αρ. αριθμ. 20897/1-9-2021 (ΑΔΑ: 61ΛΙΩΚ3-8ΑΑ) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νέας Σμύρνης» από την 1η -9-2021 έως και 31-8-2022, με εξαίρεση αυτή του κ. Τσιάπη Παναγιώτη, η οποία ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο έως και 31-8-2022. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου.

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του: Αντιδημάρχου Ευσταθίου Κούπα τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολύδωρος Συρίγος Αντιδημάρχου Πέτρου Κουκά τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κρικρής Αντιδημάρχου Γεωργίου Κρικρή τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πέτρος Κουκάς Αντιδημάρχου Πολύδωρου Συρίγου τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ευστάθιος Κούπας Αντιδημάρχου Διονυσίου Κονιδάρη τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Γιατζίδης Αντιδημάρχου Παναγιώτη Γιατζίδη τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διονύσιος Κονιδάρης Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Ζαβού τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τσιάπης ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν με σειρά προτεραιότητας και ανά μήνα από την έναρξη της θητείας ήτοι από 1-9-2021 οι Αντιδήμαρχοι: Πέτρος Κουκάς, Γεώργιος Κρικρής, Πολύδωρος Συρίγος, Διονύσιος Κονιδάρης, Παναγιώτης Γιατζίδης, Αλέξανδρος Ζαβός, Παναγιώτης Τσιάπης και Ευστάθιος Κούπας. Ζ. Ανατίθεται η τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στην Κλεοπάτρα Δεληγιάννη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής στο Νασιμπιάν Οδυσσέα. Η. Ο Δήμαρχος ορίζει ως πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον Αντιδήμαρχο Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας, Πολύδωρο Συρίγο και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους Διονύσιο Κονιδάρη και Ευστάθιο Κούπα. Θ. Ο Δήμαρχος ορίζει ως πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διονύσιο Κονιδάρη και μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους Αντιδημάρχους Πέτρο Κουκά και Αλέξανδρο Ζαβό. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, η ευθύνη για την διαχείριση των θεμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου ανατίθενται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Ανακοινώθηκαν Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, οι νέοι ορισμοί Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ορίζονται οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Εντεταλμένοι με τα ακόλουθα πεδία εποπτείας:

κ. Ιωάννης Δημάκης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθημερινότητας και Προστασίας του Πολίτη. Του ανατίθεται η εποπτεία για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση των θεμάτων των λαϊκών αγορών και των θεμάτων που αφορούν στην προστασία του πολίτη στην πόλη και της φύλαξης των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, ανατίθεται η εποπτεία για την καταγραφή και τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως και η επικοινωνία με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ναών της πόλης.

κ. Οδυσσέας Νασιμπιάν, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας, Νεολαίας & Συμμετοχικότητας. Του ανατίθεται η εποπτεία για τα θέματα ευθύνης της Νομικής Υπηρεσίας όπως και των υπηρεσιών που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για τις υπηρεσίες του Δήμου και για την εξυπηρέτηση των πολιτών (Smart City), την εισαγωγή καλών πρακτικών Καινοτομίας από δόκιμες εφαρμογές, όπως και για την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στις δραστηριότητες για την Νέα Γενιά και τις δράσεις για διεύρυνση της Συμμετοχικότητας και Τοπικής Δημοκρατίας, όπως το Πρόγραμμα Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου κ.ά.

κ. Δημήτρης Οικονόμου, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας. Του ανατίθεται η εποπτεία και μέριμνα των υπηρεσιών στην εταιρική κοινωνική ευθύνη σε σχέση με τους φορείς της Πόλης και η εποπτεία της υλοποίησης των προγραμμάτων που αφορούν την ψυχική υγεία όπως την Τοπική Ομάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Τ.Ο.Π.Ψ.Υ.) και την Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία (ΣΚΥ).