Απόφαση Δημάρχου Νέας Σμύρνης 1/9/21, Α.Π. 20897

Α. Ορίζουμε τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Σμύρνης εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

1. κ. Ευστάθιο Κούπα Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του Προϋπολογισμού, των Προμηθειών, των Προσόδων, των Δημοπρασιών και του Ταμείου. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στον προγραμματισμό, την καθιέρωση, την έγκριση, την καταβολή αποζημίωσης, των βεβαιώσεων, των αποφάσεων, των ενταλμάτων κ.ά. σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Δήμου.

2. κ. Πέτρο Κουκά Αντιδήμαρχο Αστικού Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της υπηρεσίας που μεριμνά και φροντίζει για το Αστικό Πράσινο της Πόλης περιλαμβανομένου του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα στις πλατείες και στα διαζώματα καθώς επίσης και για τον αστικό εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στους χώρους αυτούς. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία για την πόλη, τη μέριμνα για τις μελέτες αυτής και τη συμμετοχή στα αρμόδια όργανα. Επίσης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

3. κ. Γεώργιο Κρικρή Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα της Αποκομιδής των Απορριμμάτων και των Ανακυκλώσιμων Υλικών, και την Διαχείριση και Συντήρηση των Οχημάτων και του Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία και την διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην Δημοτική Συγκοινωνία, και ευρύτερα αρμοδιότητες για τα θέματα και τις ενέργειες που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή, το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, όπως και τα ζητήματα που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη του Δήμου.

4. κ. Διονύσιο Κονιδάρη Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών & Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην Αθλητική Πολιτική, τις Αθλητικές Υποδομές, τα Προγράμματα Αθλητικής Ανάπτυξης και την υλοποίηση των συναφών δράσεων του Δήμου. Επίσης μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για τα θέματα των Παιδικών Χαρών της Πόλης, και του Ελέγχου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

5. κ. Αλέξανδρο Ζαβό Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνικών Υπηρεσιών Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης του Τμήματος Μηχανογράφησης, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους δημότες και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής. Επίσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στα τεχνικά έργα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των οδών και των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στα μεγάλα έργα της πόλης και της χρηματοδότησης αυτών, όπως και η ευθύνη για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

6. κ. Παναγιώτη Γιατζίδη Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Αλληλεγγύης Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, των κοινωνικών δομών και των συναφών δράσεων κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης όπως και των θεμάτων που αφορούν στην προαγωγή της υγείας των πολιτών περιλαμβανομένου του ΚΕΠ Υγείας και της συμμετοχής της πόλης στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Επιπρόσθετα, ανατίθεται η αρμοδιότητα για την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν στα παραπάνω θέματα.

7. κ. Πολύδωρο Συρίγο Αντιδήμαρχο Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση, διοίκηση, μελέτη και προγραμματισμό για τα θέματα και τα Προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από τον Δήμο, των θεμάτων της Σχολικής Παιδείας και της υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών, όπως και της μέριμνας για τα θέματα των Σχολικών Υποδομών. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεις Παιδείας, όπως και την εποπτεία για τα θέματα που αφορούν την περιοχή της Άνω Νέας Σμύρνης. Επίσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες για την εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και την παρακολούθηση της χρηματοδότησής τους και την οργάνωση και λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Β. Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι έξι (6) λαμβάνουν αντιμισθία ενώ ο κ. Πολύδωρος Συρίγος είναι άμισθος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019.

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται από την 1η -9-2021 έως και 31-8-2022. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου.

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:

• Αντιδημάρχου Ευσταθίου Κούπα τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολύδωρος Συρίγος • Αντιδημάρχου Πέτρου Κουκά τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κρικρής

• Αντιδημάρχου Γεωργίου Κρικρή τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πέτρος Κουκάς

• Αντιδημάρχου Πολύδωρου Συρίγου τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ευστάθιος Κούπας

• Αντιδημάρχου Διονυσίου Κονιδάρη τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Γιατζίδης

• Αντιδημάρχου Παναγιώτη Γιατζίδη τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διονύσιος Κονιδάρης

• Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Ζαβού τις καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πέτρος Κουκάς

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν με σειρά προτεραιότητας και ανά μήνα από την έναρξη της θητείας ήτοι από 1-9-2021 οι Αντιδήμαρχοι: Πέτρος Κουκάς, Γεώργιος Κρικρής, Πολύδωρος Συρίγος, Διονύσιος Κονιδάρης, Παναγιώτης Γιατζίδης και Ευστάθιος Κούπας.

Ζ. Ανατίθεται η τέλεση των πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στην Κλεοπάτρα Δεληγιάννη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής στο Νασιμπιάν Οδυσσέα.