Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Γράφει ο Δημήτρης Πανταζής, εκδότης εφημερίδας - τ. Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

Αρχικά ξεκινάμε με το τι ακριβώς είναι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Στην εγκύκλιο (αρ. 200 με ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)» από το Υπ. Εσωτερικών) σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού. Συγκεκριμένα, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί – συμπράττοντας με τους ΟΤΑ – συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους (Συνδέσμων Δήμων και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ), την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των Περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Στο μετοχικό τους κεφάλαιο μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ). Υπό προϋπόθεση (οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων να κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου) στο μετοχικό κεφάλαιο είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Δικτύων και των Συνδέσμων Δήμων. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό και άρα δεν επιδρούν στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. να μην μπορούν να είναι αιρετοί εκπρόσωποι Δημοτικών/Περιφερειακών Συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ, δηλαδή δεν μπορεί να είναι Δήμαρχοι/Περιφερειάρχες, Πρόεδροι Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβούλου.

Για την αποτελεσματική λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών, ορίζεται η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά και ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό (βάσει ΚΕΥ και μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ) και έκτακτο (πρόσληψη υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας). Πως προκύπτει η συμμετοχή του Δήμου μας: Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού των Δήμων: Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δάφνης-Υμηττού, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου και Νέας Σμύρνης με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με διακριτικό τίτλο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» και η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού των ανωτέρω Δήμων αναμένεται να ψηφιστεί από τα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια. Την αρχή κάνει ο Άλιμος στις 22/1, η Νέα Σμύρνη έφερε το θέμα προς συζήτηση και ψηφοφορία στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Ιανουαρίου ενώ η Βούλα-Βάρη-Βουλιαγμένη το ψηφίζει 1 Φεβρουυαρίου.

Βάση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ψήφισαν τα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια των συνολικά 7 σε αριθμό συμμετεχόντων Δήμων, από το αρχικό κεφάλαιο σύστασης που ανέρχεται στα 520.000 (δηλαδή 5200 ονομαστικές μετοχές αξίας των 100 ευρώ η καθεμία) ο Δήμος Νέας Σμύρνης συμμετέχει στο παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο με 80.000 ευρώ (ισοδυναμεί με 800 ονομαστικές μετοχές) και ποσοστό 18,35%. Η ίδια ακριβώς συμμετοχή ισχύει και για τους Δήμους Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης, Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Δάφνης-Υμηττού, ενώ για τον Μοσχάτο-Ταύρο τα ποσοστά συμμετοχής είναι 7,69% με 40.000 ευρώ για 400 ονομαστικές μετοχές ο λόγος που ο συγκριμένος Δήμος καταβάλει το ήμισι του κεφαλαίου από τους υπόλοιπους είναι επειδή συμμετέχει και σε δεύτερο αανπτυξιακό οργανισμό μαζί με Παλαιό Φάληρο και καλλιθέα). Το αρχικό κεφάλαιο καταβάλλεται από κάθε Δήμο στα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του οργανισμού (2021+2022), όλες οι μετοχές είναι κοινές μη προνομιούχες, ονομαστικές και δεσμευμένες έκαστης ονομαστικής αξίας 100 ευρώ. Εκπρόσωπος του κάθε Δήμου στην γενική συνέλευση σύστασης αλλά και των μελλοντικών συνεδριάσεων της επίσης ορίζεται ο Δήμαρχος ή ο ορισμένος αναπληρωτής του. Για τον Δήμο μας είναι ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Στάθη Κούπα. Η Προεδρεία του κάθε Δήμου στον συγκεκριμένο Αναπτυξιακό Οργανισμό θα είναι 6 μηνών, αρχής γενομένης από τον δικό μας, ο πλήρης κύκλος θα έχει γίνει ανάμεσα στους επτά Δήμους για την προεδρεία με την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου του 2024. Μετά από 1 ώρα διάρκειας που έλαβαν οι ερωτήσεις και απαντήσεις των Δημοτικών Συμβούλων Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης στην συνεδρίαση στις 28/1/21, ο Δήμαρχος πρότεινε το συγκεκριμένο θέμα να επανέλθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με τοποθετήσεις και πρόθεση ψήφου των Δημοτικών Παρατάξεων.

Ακολουθεί η γνώμη του συντάκτη γιατί η συμμετοχή του Δήμου μας στο εγχείρημα αυτό είναι κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση!

Έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικά αναπτυξιακά έργα τελματώνουν για χρόνια στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, ιδίως αυτά που απαιτούν ένα εύρος εφαρμογής, υψηλής εξειδίκευσης και θεωρούνται καινοτόμα για το βεβαρυμμένο με αδράνειες Ελληνικό σύστημα. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως νέο θεσμοθετημένο πλαίσιο φιλοδοξούν να αποτελέσουν το απαιτούμενο σημείο αναφοράς στην τοπική ανάπτυξη. Καθώς πρόκειται για ένα ευέλικτο σχήμα που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις και άμεσα να προχωράει σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη των Δήμων, η ίδρυση τους θα αποτελέσει την εκκίνηση της επίλυσης χρόνιων προβλημάτων σε διοικητικές δυσλειτουργίες των ΟΤΑ. Περιπτώσεις διαχείρισης χρηματοδοτήσεων και υλοποίησης έργων που έχουν σχεδιαστεί και απαιτούνται για την συνολική βελτίωση της γεωγραφικής περιοχής αναφοράς τα οποία για τους παραπάνω λόγους έχουν κολλήσει, τώρα θα βρουν τον δρόμο τους μέσα από καινοτόμες ρυθμίσεις. Ως συνισταμένη της έως τώρα εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού ήταν το αδικαιολόγητα σταθερό χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ. Το μείζον πρόβλημα εντοπίζεται στην υποστελέχωση (ή ολική ανυπαρξία σε κάποιες περιπτώσεις) τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ, γεγονός που καθιστούσε ως επιτακτική ανάγκη την λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών έτσι ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση αυτή. Με τις διατάξεις του Α' Κεφαλαίου του ν. 4674/2020 (Α' 53) εισήχθησαν στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι νέοι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο να αποκτηθεί μια στρατηγική προοπτική ως φορέας υποστήριξης τους.

Η συμμετοχή πολλών Δήμων, στην προκειμένη περίπτωση και του δικού μας σε έναν ενιαίο Αναπτυξιακό Οργανισμό θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο νέο επίπεδο σύνδεσης και υποβοήθησης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με την συνεργασία τους να αποφέρει σχεδιασμό, προαγωγή, ωρίμανση και υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων υπό την μορφή επενδυτικών έργων. Μέσα από την σύμπραξη αυτή θα υπάρξει επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στους ΟΤΑ, αλλά και στις ενώσεις τους, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, φέρνοντας την εξειδίκευση και εκπλήρωση σε ωρίμανση έργων, υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελούν στόχους στον εκάστοτε Δήμο.

Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο, κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες των έργων αυτών. Μέσα από την διαμόρφωση αυτού του νέου πεδίου οι Δήμοι αποκτούν τη δυνατότητα δράττοντας ευκαιρίες και αξιοποιώντας εμφανιζόμενες προκλήσεις να αποτελέσουν μια κινητήρια δύναμη που θα αξιοποιήσει όλες τις παραγωγικές κοινωνικές δυνάμεις στην ίδια κατεύθυνση. Εν κατακλείδι, ο αναπτυξιακός οργανισμός είναι ως εργαλείο ένας αξιόπιστος μηχανισμός υλοποίησης δράσεων υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, που πρόκειται να αποφέρει σημαντικούς καρπούς στην τοπική κοινωνία και οικονομία, εξασφαλίζοντας της ευχέρεια σχεδιασμού και υλοποίηση ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου τοπικής ανάπτυξης το οποίο θα αποτελέσει το νέο υπόδειγμα άσκησης αναπτυξιακών πολιτικών.