Friday, 30 March 2018 00:00

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2018

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2018

Προς τον Ι­ε­ρό Κλή­ρο και τους ευ­σε­βείς Χρι­στια­νούς της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας

Α­γα­πη­τοί μου α­δελ­φοί,

ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ η πε­ρι­γρα­φή α­πό τον ευ­αγ­γε­λι­στή Ι­ω­άν­νη της συ­νάν­τη­σης του α­να­στη­μέ­νου Ιησού με τους μα­θη­τές Του το α­πό­βρα­δο «της μιας των Σαβ­βά­των». Οι μα­θη­τές συγ­κεν­τρω­μέ­νοι στο υ­πε­ρώ­ο των Ι­ε­ρο­σο­λύ­μων. Οι πόρ­τες κλει­στές «διά τον φό­βον των Ι­ου­δαί­ων». Και τό­τε ήρ­θε ο Κύ­ριος, στά­θη­κε στη μέ­ση και τούς λέ­ει : «Ει­ρή­νη υ­μίν»! Α­νά­λο­γη εί­ναι η σκη­νή και κα­τά τη δεύ­τε­ρη συ­νάν­τη­σή Του μαζί τους «μεθ᾽ η­μέ­ρας ο­κτώ». Έρ­χε­ται ο Ι­η­σούς «των θυ­ρών κε­κλει­σμέ­νων», στά­θη­κε στη μέ­ση και εί­πε : «Ει­ρή­νη σ᾽ ε­σάς» (Ιω. 20, 19,26).

«Ει­ρή­νη υ­μίν»! Ο α­να­στά­σι­μος χαι­ρε­τι­σμός και η α­τί­μη­τη ευ­λο­γί­α του α­να­στη­μέ­νου Κυρίου μας. Τον ί­διο χαι­ρε­τι­σμό ο Χρι­στός μας α­πευ­θύ­νει σή­με­ρα κα­τά την πα­νευ­φρό­συ­νη ημέ­ρα του Πά­σχα και σ᾽ ε­μάς. «Ει­ρή­νη υ­μίν»! Τον ί­διο χαι­ρε­τι­σμό α­πευ­θύ­νει σε ό­λους τους αν­θρώ­πους. «Ει­ρή­νη πά­σι»!

Η ειρήνη, «το γλυ­κύ και πράγ­μα και ό­νο­μα» κα­τά τον ά­γιο Γρη­γό­ριο τον Θε­ο­λό­γο, α­πο­τε­λεί τον εύ­χυ­μο καρ­πό της Α­να­στά­σε­ως. Ο α­να­στάς Κύ­ριος εί­ναι ο με­γά­λος ει­ρη­νο­δό­της. Ε­κεί­νος με το αί­μα Του που έ­χυ­σε πά­νω στο σταυ­ρό «ει­ρη­νο­ποί­η­σε», δη­λα­δή συμ­φι­λί­ω­σε τα πάν­τα, τα ε­πί­γεια και τα ου­ρά­νια (Κολ. 1,20). Εκεί­νος α­φά­νι­σε την έ­χθρα —τρα­γι­κή συ­νέ­πεια της πτώ­σε­ως— και μάς συμ­φι­λί­ω­σε με τον Θε­ό και Πα­τέ­ρα μας.

«Εχθροί όν­τες» με τον Θε­ό, γρά­φει ο α­πό­στο­λος Παύ­λος, η σταυ­ρι­κή θυ­σί­α του Χρι­στού και η έν­δο­ξη Α­νά­στα­σή Του μάς συμ­φι­λί­ω­σε μα­ζί Του και ά­νοι­ξε τον δρό­μο της σω­τη­ρί­ας για τον κα­θέ­να μας (Ρωμ. 5,10). Γι᾽ αυ­τό και ο Α­πό­στο­λος δι­α­κη­ρύσ­σει με έμ­φα­ση : «Αυ­τός», ο Κύ­ριός μας δη­λα­δή, «είναι για μας η ειρήνη» (Εφ. 2,14).

* * *

ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ειρη­νεύ­ει πραγ­μα­τι­κά τον άν­θρω­πο. Την καρ­διά, τους λο­γι­σμούς, τα συ­ναι­σθή­μα­τά του. Ό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο ο χρι­στια­νός πλη­σιά­ζει τον α­να­στάν­τα Κύ­ριο· ό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο η ζω­ή του Χρι­στού γί­νε­ται και δι­κή του ζω­ή, τό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο η ει­ρή­νη του Χρι­στού πλημμυρίζει την ύ­παρ­ξή του.

Αυτή η κοινωνία μας με τον Χρι­στό δεν εί­ναι μια γλυ­κε­ρή συ­ναι­σθη­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση. Εί­ναι στά­ση ζω­ής. Εί­ναι πρά­ξη εμ­πι­στο­σύ­νης στην πρό­νοι­ά Του. Εί­ναι ο­λό­θυ­μη υ­πα­κο­ή στις ζω­η­φό­ρες εν­το­λές του Ευαγγελίου Του.

Ο Χρι­στός λί­γο προ­τού να πά­ρει τον δρό­μο του μαρ­τυ­ρί­ου βε­βαί­ω­νε τους μα­θη­τές Του : «Φεύ­γω και σας αφή­νω την ει­ρή­νη. Τη δι­κή μου ει­ρή­νη σάς δί­νω» (Ι­ω. 14,27). Προ­φα­νώς ό­χι μό­νο στους δώ­δε­κα αλ­λά και σε κά­θε πι­στό· σε ό­λους μας. Και ο α­πό­στο­λος Παύ­λος διδάσκει πως η ει­ρή­νη είναι έ­νας α­πό τους καρ­πούς του Α­γί­ου Πνεύ­μα­τος (Γαλ. 5,22). Ε­πο­μέ­νως ει­ρη­νεύ­ου­με ως πρό­σω­πα, ό­ταν ο α­να­στάς Κύ­ριος κυ­βερ­νά τη ζω­ή μας και ό­ταν πα­ρα­κα­λού­με το Πνεύ­μα το Άγιο να ε­νοι­κεί μέ­σα μας και να φω­τί­ζει την εγκόσμια πορεία μας.

* * *

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ Κύ­ριος προ­σφέ­ρει την ει­ρή­νη Του· ό­ταν η Εκ­κλη­σί­α Του διά των λει­τουρ­γών της μάς ευ­λο­γεί α­πευ­θύ­νον­τάς μας το «ει­ρή­νη πά­σι», τού­το ση­μαί­νει ό­τι οφεί­λου­με οι άν­θρω­ποι να ει­ρη­νεύ­ου­με και με­τα­ξύ μας. Οι άλ­λοι —ό­ποι­οι κι αν εί­ναι— για μας τους χρι­στια­νούς δεν εί­ναι η κό­λα­σή μας, ό­πως τόλ­μη­σε κά­ποι­ος να προ­φέ­ρει. Εί­ναι δη­μι­ουρ­γή­μα­τα, ό­πως κι εμείς, της α­γά­πης του Θε­ού. Εί­ναι δι­κές Του ζων­τα­νές ει­κό­νες. Ε­πι­πλέ­ον, μπο­ρεί να εί­ναι και ο­μό­πι­στοι α­δελ­φοί μας. Γι᾽ αυ­τό και τους α­γα­πά­με. Και α­γα­πών­τας τους α­γω­νι­ζό­μα­στε να χτί­ζου­με ει­ρη­νι­κές σχέ­σεις μα­ζί τους.

Μακριά από τον α­να­στάν­τα Κύ­ριο πραγ­μα­τι­κή ει­ρή­νη δεν μπο­ρεί να υ­πάρ­ξει. Χω­ρίς το Ευ­αγ­γέ­λιό Του, την α­γά­πη που εμ­πνέ­ει και τη δι­και­ο­σύ­νη που α­παι­τεί, εί­ναι α­δύ­να­το να ει­ρη­νεύ­ου­με οι άν­θρω­ποι α­νά­με­σά μας και τα έ­θνη με­τα­ξύ τους.

* * *

Προ­σφι­λέ­στα­τοι α­δελ­φοί μου,

ΠΑΣΧΑ ΣΗΜΕΡΑ! Η κλη­τή και α­γί­α η­μέ­ρα της Α­να­στά­σε­ως του Κυ­ρί­ου μας.

Ό­πως τό­τε ο Ι­η­σούς «ήλ­θεν εις το μέ­σον» των μα­θη­τών Του και τους α­πηύ­θυ­νε το «ει­ρή­νη υ­μίν», έ­τσι και σή­με­ρα. Ο α­να­στάς Κύ­ριος έρ­χε­ται κον­τά μας, απευ­θύ­νον­τας και σ᾽ ε­μάς, στον κό­σμο ο­λό­κλη­ρο, το «ει­ρή­νη υ­μίν»· το «ει­ρή­νη πά­σι»!

Σ᾽ ε­μάς ε­να­πό­κει­ται να εγ­κολ­πο­θού­με το μή­νυ­μά Του· την ει­ρή­νη που χαρίζει η έν­δο­ξη Α­νά­στα­σή Του. Και να ει­ρη­νεύ­ου­με. Να ει­ρη­νεύ­ου­με α­δι­ά­κο­πα μέ­σα μας και γύ­ρω μας με τη χά­ρη και το μέ­γα έ­λε­ός Του.

Χριστός ανέστη !

Ειρήνη πάσι !

Με θερ­μές πασχάλιες ευ­χές

Ο Ε­πί­σκο­πός σας

† Ο ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ ΣΥ­ΜΕ­ΩΝ

Διαβάστηκε 2466 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Wednesday, 03 October 2018 19:03
 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη". Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη).

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας (Γραμματέας) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.

Το 2018 ανακοίνωσε την προσχώρηση και υποψηφιότητα του για τις Δημοτικές Εκλογές Μαΐου 2019 στην Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου Νέας Σμύρνης Σταύρου Τζουλάκη «Νέα Σμύρνη Πόλη Πρότυπο».