Tuesday, 24 January 2017 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 26/1/2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 26/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 1η της 26-1-2017 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Π. 2027/20-1-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος) την 26-1-2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουµε και να αποφασίσουµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Α' Αναµόρφωση Τεχνικού Προγράµµατος


2o ΘΕΜΑ : Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Νέας Σµύρνης»

3o ΘΕΜΑ : Α' Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2017


4o ΘΕΜΑ : Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων


5o ΘΕΜΑ : Προγραµµατισµός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Ανταποδοτικού Χαρακτήρα για το έτος 2017

6o ΘΕΜΑ : Α. Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ∆ήµου σε πλειοδοτικό διαγωνισµό οικοπέδου των ΕΛΤΑ Β. Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου

7ο ΘΕΜΑ: Υπογραφή Σύµβασης του ∆ήµου µας µε την «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»

8o ΘΕΜΑ : Παράταση συµφωνητικού συνεργασίας µε την εταιρεία SALAS INTER GROUP ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ A.E. «Κουζίνα για όλους»

9o ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας ∆ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του» για το έτος 2017

10o ΘΕΜΑ : Σύµβαση ∆εσµευµένου Λογαριασµού (ESCROW ACCOUNT) Στο Πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του πράσινου ταµείου «Λοιπές ∆ράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» Α.Π.4 Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα

11o ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Εργασίες Ανακατασκευής – Συντήρησης Χώρων Άλσους»

12o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αρ. µελ. 10/14

13ο ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή Βεβαιωτικού Καταλόγου


14o ΘΕΜΑ : ∆ιαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων


15o ΘΕΜΑ : ∆ιαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων


16o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης ΖΖΟ 1519


17o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης ΙΒΒ 6212


18o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης ΙΚΝ 7275


19ο ΘΕΜΑ: Ανανέωση χώρου στάθµευσης ΙΜΗ 6482


20o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης ΙΗΜ 3624


21o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης ΙΗΖ 6702


22o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης ΥΗΗ 8008


23o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης ΙΜΙ 2813


24o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης ΙΚΧ 2458


25o ΘΕΜΑ : Ονοµατοθεσίες οδών και πλατειών


26o ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Πόλεως για τον Χαρακτηρισµό σε πεζόδροµο της οδού Ειρήνης, και των οδών 25ης Μαρτίου & 2ας Μαϊου από την οδό Ειρήνης έως την οδό Κων. Παλαιολόγου

27o ΘΕΜΑ : Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κ∆ΑΠ Ν. Σµύρνης

Νέα Σµύρνη 20-1-2017

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

 

Αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο της Νέας Σμύρνης από το 2006, το 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Σύμβουλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθήκε Αντιπροεδρός της ως μέλος της Αντιπολίτευσης, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την 3η Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος.