Thursday, 27 October 2016 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/2016

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3ος
όροφος) την 31-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης

ΘΕΜΑ 1 Υποβολή έκθεσης ορκωτού λογιστή - ελεγκτή επι των οικονομικών καταστάσεων 2015.

ΘΕΜΑ 2 'Ε Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος 2016

ΘΕΜΑ 3 Θ' Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016

ΘΕΜΑ 4 Έκριση απολογιστικών στοιχείων 'Β Τριμήνου (Απρίλιος , Μάιος , Ιούνιος) 2016

ΘΕΜΑ 5 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΘΕΜΑ 6 Έγκριση πρόσληψης 17 πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια του προγράμματος "Άθληση για όλους" περιόδου 2016 - 2017

ΘΕΜΑ 7 Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2017

ΘΕΜΑ 8 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προυπολογισμού 2016 ΝΠΔΔ Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης

ΘΕΜΑ 9 Εγκατάσταση και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης για πεζούς επί της οδού Ευξείνου Πόντου στο ύψος της οδού Ταντάλου (5 Δημοτικό Σχολείο)

ΘΕΜΑ 10 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου "Διαμόρφωση χώρων ψηφιακού μουσείου, αριθμός μελέτης 58/2015

ΘΕΜΑ 11 Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πινακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου διαμόρφωση πεζοδρομίων - πεζοδρόμων αριθμός μελέτης 76/2015

ΘΕΜΑ 12 Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση για προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για την ομάδα Α

ΘΕΜΑΤΑ 13 ΕΩΣ 24 Ανανέωση χώρου στάθμευσης αναπηρικών Ι.Χ.

ΘΕΜΑ 25 Η από 21/07/2016 και με αρ. πρωτ. 27613/3-08-2016 δήλωση-πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της υπό εκκαθάριση τελούσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Χ. ΧΑΡΙΣΗΣ-Δ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ" και τον διακριτικό τίτλο "JACOBI ΕΠΕ", εδρευούσης εις το Παλαιό Φάληρο Αττικής (οδός Πανδρόσου αρ. 56) νομίμως εκπροσωπούμενης υπό των εκκαθαριστών της : 1) Ευαγγέλου Χαρίση του Χριστοφόρου και της Δήμητρας, 2) Δημητρίου Χαρίση του Χριστοφόρου και της Δήμητρας, 3) Ιακώβου Ιακωβίδη του Χρήστου και της Μαρίας.

ΘΕΜΑ 26 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 688,80 για αμοιβές δικαστικού επιμελητή

ΘΕΜΑ 27 Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων

ΘΕΜΑ 28 Α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 850 ευρώ που αφορούν έξοδα κίνησης διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης Β) Ορισμός υπόλογου με απόδοση λογαριασμού

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

 

Αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο της Νέας Σμύρνης από το 2006, το 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Σύμβουλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθήκε Αντιπροεδρός της ως μέλος της Αντιπολίτευσης, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την 3η Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος.