Thursday, 15 September 2016 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 19/9/16

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

 Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3 ος
όροφος) την 19-09-2016 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης :

1ο ΘΕΜΑ: Η' Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Ν. Σµύρνης οικ. έτους 2016

2o ΘΕΜΑ : Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου

3o ΘΕΜΑ : Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Ίµβρου

4o ΘΕΜΑ : Ορισµός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων του ∆ήµου µας που θα συναπαρτίσουν τη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας (∆ΕΠ)

5o ΘΕΜΑ : Ορισµός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συµβάσεων Ν.4412/20016

6o ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής καλλιτεχνικής αρτιότητας του έργου «Προτοµή Κοσµά Αιτωλού» στην πλατεία Θέρµου στη Νέα Σµύρνη.

7o ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής πρότασης συµµετοχής στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 άξονας προτεραιότητας 09 που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ µε τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» και κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ025

8o ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ιαµόρφωση Πεζοδροµίων – Πεζόδροµων» µε αρ. µελ. 76/2015

9o ΘΕΜΑ : Παράταση περαίωσης εργασιών για το έργο Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθµού του ∆ήµου Ν. Σµύρνης (οδός Σινώπης)

10o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων οδών»


11o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων ακαθάρτων» µε αρ. µελ. 12/2016 12o ΘΕΜΑ : ∆ιαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωτικού καταλόγου


13o ΘΕΜΑ : ∆ιαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων


14o ΘΕΜΑ : Παραγραφή Ληξιπρόθεσµων Οφειλών


15o ΘΕΜΑ : Παραγραφή Ληξιπρόθεσµων Οφειλών


16o ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή µη άδειας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων

17o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΟΜ 8037 Αναπηρικό Αυτοκίνητο


18o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΗΚ 8154 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

 

Νέα Σµύρνη 15-09-2016

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη". Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη).

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας (Γραμματέας) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.