Friday, 10 June 2016 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 15/6/16

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3 ος
όροφος) την 15-06-2016 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης :

1ο ΘΕΜΑ: Γ' Αναµόρφωση Τεχνικού Προγράµµατος 2016


2o ΘΕΜΑ : ΣΤ' Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2016

3o ΘΕΜΑ : Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων Α' Τριµήνου 2016 (Ιαν-Φεβ-Μαρτ.)

4o ΘΕΜΑ : Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 27.000 για την επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων & Ιερών Ναών της πόλης για το οικ. έτος 2016

5o ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ

6o ΘΕΜΑ : Λήψη αποφάσεως για την αγορά (µε δηµοπρασία) ακινήτων

7o ΘΕΜΑ : Έγκριση αγοράς Mini λεωφορείου

8o ΘΕΜΑ : Έγκριση κατεδάφισης κλειστού γυµναστηρίου και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων επί των οδών Αρτάκης & Εθνικής Στέγης

9o ΘΕΜΑ : Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήµου Νέας Σµύρνης για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

10o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση Σχολείου στην εταιρία «Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ» για δωρεάν χρήση και πλήρες δικαίωµα ανέγερσης (2) αιθουσών και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

11o ΘΕΜΑ : Παράταση σύµβασης «Προµήθειας αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.µ.» µε αρ. µελέτης 93/2015

12o ΘΕΜΑ : Παράταση σύµβασης της «Έκδοση πιστοποιητικών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.»

13o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση κατά χρήση, δωρεάν και µε πλήρες δικαίωµα ανέγερσης σχολικού διδακτηρίου, προς την «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.» του ακινήτου 6ου – 9ου ∆ηµ. Σχολείου

14o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της Εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» µε αρ. µελ. 59/15

15o ΘΕΜΑ : 1. Υποβολή αίτησης για υπαγωγή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 2. Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για τις ενέργειες που απαιτούνται

16o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση εισόδου κεντρικού διαδρόµου ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου»

17o ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων»

18o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ» αρ. µελ. 305/2009

19o ΘΕΜΑ : Έκπτωση προµηθευτή και ανάδειξη νέου µειοδότη

20o ΘΕΜΑ : Παράταση σύµβασης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων και fax

21o ΘΕΜΑ : Εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου Ν. Σµύρνης και της «ΧΑΡΤΑ Α.Ε.»

22o ΘΕΜΑ : Έγκριση ενιαίου κανονισµού λειτουργίας για τα Κ.∆.ΑΠ. (Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης) που πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης

23o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση σχολικών χώρων για τη λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών (Κ.∆.ΑΠ), µετά το πέρας του καθηµερινού σχολικού ωραρίου

24o ΘΕΜΑ : Ορισµός υπευθύνων στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.ΑΠ) του ∆ήµου Νέας Σµύρνης

25o ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 300 € που αφορά αλλαγή θέσης τάφου από, Α σε Β θέση

26o ΘΕΜΑ : Απόδοση λογαριασµού της υπαλλήλου Άννας Εµµ. Πλευριτάκη

27o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΕΚ 9765 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

28o ΘΕΜΑ : 1. Αποδοχή του ποσού 114.290 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης 2. Κατανοµή και διάθεση του ποσού των 114.118,56 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Νέας Σµύρνης

29o ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για την Αβ/θµια ΕΣΕ ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Ν. Σµύρνης

30o ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για την Β/θµια ΕΣΕ ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Ν. Σµύρνης

Νέα Σµύρνη 10-6-2016

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη". Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη).

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας (Γραμματέας) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.