Friday, 20 May 2016 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 25/5/16

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3 ος
όροφος) την 25-05-2016 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης :

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2019 ∆ήµου Νέας Σµύρνης

2o ΘΕΜΑ : Ε' Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016

3o ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων ∆ήµου Νέας Σµύρνης»

4o ΘΕΜΑ : Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 225.000€ για την επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων & Ιερών Ναών πόλης για το οικ. 2016

5o ΘΕΜΑ : ∆ωρεάν παραχώρηση οστεοφυλακίου

6o ΘΕΜΑ : Σύµφωνη γνώµη για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ∆ήµων Αθήνας – Πειραιά.

7o ΘΕΜΑ : Έγκριση Ταµειακού Απολογισµού Α' Τριµήνου οικ. έτους 2016 του ΝΠ∆∆ «Κέντρο ∆ραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη ∆ήµου Νέας Σµύρνης»
8o ΘΕΜΑ : Παράταση Σύµβασης για την προµήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού

9o ΘΕΜΑ : Παραγραφή Ληξιπρόθεσµων Οφειλών

10o ΘΕΜΑ : Παραγραφή Ληξιπρόθεσµων Οφειλών

11o ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (οδός Σινώπης)»

12o ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «∆ιαµόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου» αρ. µελ. 58/2015

13o ΘΕΜΑ : Έγκριση της µε αρ. 50/2016 µελέτης «Ασφαλτοτάπητες οδών»

14o ΘΕΜΑ : Έγκριση της µε αρ. 49/2016 µελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση κυκλοφοριακών κόµβων»

15o ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπαρ. 36/2016 Μελέτης και της Αναγκαιότητας παροχής των Υπηρεσιών της Μελέτης για τη «Συντήρηση - Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης

16o ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Κατασκευή – Ανάπλαση Νησίδων» αρ. µελ 145/12

17o ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Εξυγίανση και Αποκατάσταση Εκτεταµένων Καθιζήσεων Αγωγών Οµβρίων» µε Αρ. Μελ. 99/2012

18o ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Κάλυψη Μεµονωµένων Λάκκων» αρ. µελ. 81/2012

19o ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «∆ιαµόρφωση Χώρου Στάθµευσης επί της οδού Αγησιλάου» µε αρ. µελ. 100/2012

20o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΖΗΖ 6000 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

21o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΖΗ 3278 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

22o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΖΚΤ 8462 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

23o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΖΖΟ 8366 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

24o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΒΒ 7469 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

25o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΥΧΥ 8279 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

26o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΖΗΟ 7492 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

27o ΘΕΜΑ : Ανανέωση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΕΜ 4398 Αναπηρικό Αυτοκίνητο

28o ΘΕΜΑ : Ορθή Επανάληψη της 123/2016 Απόφασης του ∆Σ που αφορά την έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 60.000 € για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης

Νέα Σµύρνη 20-5-2016

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος τα έτη 2014 και 2015.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.