Friday, 22 April 2016 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 25/4/16

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3 ος
όροφος) την 25-04-2016 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης :

1ο ΘΕΜΑ: ∆' Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2016

2o ΘΕΜΑ : α. Έγκριση κανονισµού λειτουργίας ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου
β. Επέκταση της υπαρ. 7/2010 Α∆Σ που αφορά Τέλη και ∆ικαιώµατα ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Ν. Σµύρνης

3o ΘΕΜΑ : Έγκριση Σύναψης και ειδικότερων όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής & ∆ήµου Ν. Σµύρνης για το έργο «Ανάπλαση οδών Οµήρου – Παλαιολόγου και εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο Ν. Σµύρνης για την υπογραφή της.

4o ΘΕΜΑ : Έγκριση Μελέτης «Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου»

5o ΘΕΜΑ : Έγκριση επικαιροποιηµένης µελέτης «Ολοκλήρωση Αντιπληµµυρικής Προστασίας ∆ήµου Ν. Σµύρνης», αρ. µελ 226/08

6o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «∆ιευθέτηση – µετατόπιση αγωγού οµβρίων λόγω έκτακτων αναγκών», αρ. µελ. 125/2012

7o ΘΕΜΑ : Παράταση περαίωσης εργασιών για το έργο «Κατασκευή Νέων Οστεοφυλακίων»

8o ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών της εργασίας «Συντήρηση – Ανακατασκευή Μονώσεων Σχολικών Συγκροτηµάτων», αρ. µελ. 59/15

9o ΘΕΜΑ : Εκτίµηση οικοπέδου για αναγκαστική απαλλοτρίωση

10o ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαπραγµάτευσης «Προµήθεια τροφίµων για τις Ανάγκες του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ αυτού» για τις υποοµάδες Α2ε, Α2στ, Β5,Β7,Γ5,Γ6. Αρ. µελ. 78/2015

11o ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 του ΝΠ∆∆ «Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ν. Σµύρνης»

12o ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της σύµβασης εργασίας της υπαλλήλου Ι∆ΑΧ Μωραϊτίδου Μαρίας του Αθανασίου

13o ΘΕΜΑ : Ορισµός Οργάνου Εκτέλεσης ∆ιοικητικών Πράξεων (Σφραγίσεων Κατ/των υγ. ενδ/ντος) του ∆ήµου Νέας Σµύρνης

14o ΘΕΜΑ : Έγκριση της αναγκαιότητας προµηθειών

15o ΘΕΜΑ : Έγκριση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής ποσού 1.714 € και εξουσιοδότηση ως εκπροσώπου

16o ΘΕΜΑ : Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 60.000 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του ∆ήµου Ν. Σµύρνης

17o ΘΕΜΑ : Ανατροπή της υπαρ. 233/2016 ΠΑΥ

18o ΘΕΜΑ : Έγκριση ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης «Οργάνωση Προγράµµατος Αθλοδιακοπών»

19o ΘΕΜΑ : Έγκριση ∆απάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000 € για «Προµήθεια αναλωσίµων και αναµνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις»

20o ΘΕΜΑ : Έγκριση και διάθεση πίστωσης 3.000 € για έξοδα κίνησης, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης και ορισµός υπολόγου για συµµετοχή στη 19η διεθνή έκθεση ύδατος

21o ΘΕΜΑ : ∆ιαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων

22o ΘΕΜΑ : ∆ιαγραφή Ληξιπρόθεσµων Οφειλών

22o ΘΕΜΑ : Έγκριση µελέτης και εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης»

Νέα Σµύρνη 21-4-2016

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη". Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη).

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας (Γραμματέας) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.