Thursday, 17 December 2015 00:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης 21-12-15

ΘΕΜΑΤΑ ΔΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου (2ας Μαΐου 8, 3 ος
όροφος) την 21-12-2015 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για τα εξής Θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης :

1o ΘΕΜΑ: Εγκριση Ολοκληρωµένου Πλαίσιου ∆ράσης (ΟΠ∆) ∆ήµου Νέας Σµύρνης & των ΝΠ∆∆ αυτού
2o ΘΕΜΑ : Θ' Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2015

 


3o ΘΕΜΑ : Εγκριση πρόσληψης δεκαεπτά (17) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ στα πλαίσια του προγράµµατος «Άθληση για όλους» περιόδου 2015-2016


4o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης – Καταλληλότητας ακινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81


5o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών εκποίησης, εκµίσθωσης ή µίσθωσης ακινήτων

6o ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα ∆ηµοτικά κτήρια ∆ήµου Νέας Σµύρνης» αρ. µελ. 8/14

7o ΘΕΜΑ : Υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, του ∆ήµου Καλλιθέας και της ∆ΗΚΕΚ του ∆ήµου Καλλιθέας

8o ΘΕΜΑ : Παράταση Σύµβασης µε την εταιρεία «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

9o ΘΕΜΑ : Ανανέωση σύµβασης συνεργασίας µε την εταιρεία «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΝΟΝΑΚΗΣ ΑΕ» εµπορίας – επεξεργασίας – εξαγωγών µετάλλων για απόσυρση & µεταφορά εγκαταλειµµένων οχηµάτων

10o ΘΕΜΑ : Υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µε την εταιρεία «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» για συλλογή & µεταφορά αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

11o ΘΕΜΑ : Παράταση σύµβασης για την «Προµήθεια Αναλώσιµων Η/Υ»

12o ΘΕΜΑ : Εγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» αρ. µελ. 58/15

13o ΘΕΜΑ : 1. Εγκριση µελέτης & διενέργειας της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών αρ. µελ. 108/15
2. Εγκριση προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης µε τις διαδικασίες απ' ευθείας ανάθεσης

14o ΘΕΜΑ : Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» αρ. µελ 73/12

15o ΘΕΜΑ : Αποδοχή του ποσού 114.290 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης – κατανοµή και διάθεση του ποσού των 114.118,56 € στις ΕΣΕ του ∆. Ν. Σµύρνης

16o ΘΕΜΑ : Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδροµή µελών

17o ΘΕΜΑ : Εγκριση διάθεσης πίστωσης: 1. Ποσού 401,84 € για πληρωµή παραστατικών που αφορά δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδα δηµοπρασιών 2. Ποσού 307,50 € για εξόφληση τιµολογίου της εταιρείας COWA HELLAS Α.Ε.

18o ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ∆Τ-∆Φ & ΤΑΠ παρελθόντων ετών

19o ΘΕΜΑ : ∆ιαγραφή ληξιπρόθεσµων οφειλών

20o ΘΕΜΑ : Εγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2019

21o ΘΕΜΑ : Αγορά οικοπέδου ΟΤ 199Α

22o ΘΕΜΑ : Εγκριση ή µη διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζηµίωσης από πτώση δένδρου

23o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΧΝΒ 7249 αναπηρικό αυτοκίνητο

24o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΥΗΗ 8008 αναπηρικό αυτοκίνητο

25o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΜΙ 2813 αναπηρικό αυτοκίνητο

26o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΥΗΖ 1231 αναπηρικό αυτοκίνητο

27o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΥΚΟ 5746 αναπηρικό αυτοκίνητο

28o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΥΚΜ 9246 αναπηρικό αυτοκίνητο

29o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΖΑ 8569 αναπηρικό αυτοκίνητο

30o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΚΝΒ 3356 αναπηρικό αυτοκίνητο

31o ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου στάθµευσης για το υπαρ. ΙΚΧ 2458 αναπηρικό αυτοκίνητο

 

Νέα Σµύρνη 17-12-2015

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

 Δημήτρης Πανταζής

 

Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

 

Εκδότης εφημερίδας "Η Φωνή της Νέας Σμύρνης"

Ο Δημήτριος Αντ. Πανταζής γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1981 και κατάγεται από την Μικρά Ασία μέσω των παππούδων του Δημήτριο Ιωαν. Πανταζή που γεννήθηκε στην Σμύρνη, Ευγενία Πανταζή το γένος Νικολαίδη που γεννήθηκε στο Οδεμήσιο και Δημήτριο Καχριμάνη που γεννήθηκε στο Αϊδίνιο. Γονείς του είναι ο Αντώνιος Πανταζής που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη και η Ασπασία Καχριμάνη που γεννήθηκε στην Στυλίδα.

Έχει σπουδάσει Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης και Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου σε δύο Ι.Ε.Κ. του Δημοσίου. Στο διάστημα 2003 έως 2010 εργάστηκε σε φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα.

Αρθρογραφεί ακατάπαυστα στον έντυπο τοπικό τύπο από το 2006 εώς και το 2010 σε εφημερίδα της Νέας Σμύρνης εβδομαδιαίας κυκλοφορίας. Στο διάστημα Ιούνιος έως και Σεπτέμβριος 2010 εργάζεται ως αρχισυντάκτης σε ημερήσια εφημερίδα της Γλυφάδας.

Τον Ιανουάριο του 2011 αναλαμβάνει εκδότης στην "Φωνή της Νέας Σμύρνης", την εφημερίδα που ίδρυσε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής το 1964. Παράλληλα με την έκδοση της εφημερίδας ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα υπό τις ιδιότητες του διαφημιστή, γραφίστα και κατασκευαστή ιστοσελίδων.

Εκδίδει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα στα εννέα βιβλία που έγραψε ο πατέρας του Αντώνης Πανταζής για την ιστορία της Νέας Σμύρνης με τίτλο "Νέα Σμύρνη - Το Χρονικό μιας Πόλης".

Εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης το 2014 με την Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Ως Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Φεβρουάριο 2017 μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου ομόφωνα από την ίδια την Επιτροπή εκλέχθεκε Αντιπρόεδρός της, καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Σμύρνης «Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας παιδιών και νέων Νέας Σμύρνης (Εθνική Στέγη) εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη".

Από Μάρτιο 2017 έως και Αύγουστο 2019 που λήγει η τωρινή Δημαρχιακή θητεία είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στις Ενιαίας Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς και μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συμμετέχει ως μέλος στους τοπικούς Συλλόγους και Σωματεία της Νέας Σμύρνης "Εστία" (Σωματείο Μικρασιατικής Μνήμης) και στον "Φοίνικα" (Εξωραϊστικός Ψυχαγωγικός και Πνευματικός Σύλλογος) στο όποιο έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος τα έτη 2014 και 2015.

Το 2015 ίδρυσε μαζί με ακόμα 24 Νεοσμυρνιούς το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Όλοι μαζί για την Νέα Σμύρνη» στο οποίο σήμερα διατελεί Πρόεδρος.